Lokala bestämmelser

Klubbstyrelsen har det yttersta ansvaret för ordningen på hela golfbaneanläggningen. Styrelsens arbetsutskott (AU) dvs. ordförande, sekreterare och skattmästare handlägger förekommande fall av ohörsamhet mot golfens etikettregler, anmälningar kring uppträdande och regelbrott.

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY
Viksjö Golfklubb tillämpar SGF:s policy om alkohol i Spel och tävlingshandboken och policy om droger i samma publikation.

Det accepteras inte att en spelare konsumerar alkolholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på en golfklubbs övningsområde. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak
När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot klubbens policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning.

Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 33-7 kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot Etiketten diskvalificeras av tävlingsledningen.

ANSVARIG I BOLLEN
Vid tävling och sällskapsspel ansvarar i varje boll den spelare som har lägst spelhandicap, för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för att förhindra långsamt spel.

BAGVAGNAR
Bagvagnar får inte dras på tee eller mellan green och greenbunker.

BARNVAGNAR
På grund av olycksriskerna är barnvagnar icke tillåtna på banorna. Små barn bör av samma skäl icke medföras vid spel.

BILPARKERING
All parkering hänvisas till den stora P-platsen. Parkering på tillfartsvägar till klubbhuset är tillåten endast vid i- och urlastning. Enda undantaget är styrelse och personal som har särskilt anvisade platser. Missbruk kan leda till disciplinär åtgärd.

BOLLPLOCKNING
Bollplockning i dammar och diken, i annat syfte än att leta egen eller annans "boll i spel", är förbjudet p.g.a. olycksrisken.

BRYTA IN PÅ HÅL
Det är förbjudet att, på 18-hålsbanan, påbörja spel på hål 10 om spelare har passerat fairwaykullen på hål 9. Det är däremot tillåtet att överta plats av parti som går av efter nio hål om bakomvarande parti ej störs.

BUNKERKRATTOR
Bunkerkrattor ska ligga i bunkern med skaftet i spellinjen.

HASARDSPEL
SGFs förbundsstyrelse har beslutat att vadslagning är en angelägenhet för enskilda och att organiserad vadslagning ej får förekomma. Spelare får bara göra insatser på sig själv eller sitt lag. Vid vadslagning bör insatsen maximeras och bör ej överstiga anmälnings-avgiften till tävlingen. Vinsten vid vadslagning får ej överstiga 4.000 kr. Klubbstyrelsen instämmer i detta beslut.

HUNDAR
Hund får inte medföras på banan vid deltagande i klubbens lottade tävlingar.

Det är högst olämpligt att medföra hund även vid sällskapsspel. Skulle trots detta hund medföras måste denna vara kopplad och tyst så att den inte stör andra spelare på banan.

För att skydda allergiker är det förbjudet att medföra hundar eller andra husdjur i klubbhuset.