Riktlinjer

Detta dokument utgör riktlinjer för klubbledningens och enskilda medlemmars arbete för att vidmakthålla och utveckla golfklubben. (Reviderade och fastställda av vårmötet 2014.)

VISION

Viksjö GK ska vara en golfklubb i ständig utveckling för att möta framtida möjligheter och krav med ambitionen att alltid vara den trivsamma klubben med den bästa servicen och banor i toppskick.

ALLMÄNT

ViGK ska verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. (1 § i klubbens stadgar).
ViGK är en golfklubb öppen för medlemmar ur alla samhällsskikt vilkas intresse för golfspel är den förenande faktorn. Verksamhet vid sidan av golf bedrivs i den mån den gynnar klubbkänslan och förväntas stimulera till frivilliga insatser för klubbens huvudverksamhet.
Golfklubben är en koncern bestående av den ideella föreningen Viksjö GK (GK) och de helägda dotterbolagen Viksjö Golf AB (AB) och Viksjö Golfrestaurang AB (GrAB). En distinkt uppdelning av verksamheten finns. GK sköter det idrottsliga medan AB sköter bana och fastigheter. GrAB tillhandahåller förtäring för såväl medlemmar som golfande gäster, kringboende och anställda inom traktens näringsliv.
Klubbens beslutande organ är Vår- och Höstmöte, Extra möte och styrelse.
GK ska stimulera till såväl motions- som tävlingsidrott och erbjuda medlemmarna på alla nivåer möjligheter att utveckla sitt golfspel.
Gästspelare från andra klubbar välkomnas till Viksjö GK varigenom klubbens medlemmar får motsvarande möjligheter till gästspel. Företag får tillgång till klubbens banor för spel och PR genom särskilda avtal.
Klubben ska verka för jämställdhet, en god umgänges-ton samt god miljövård.

INRIKTNING FÖR RESURSER OCH VERKSAMHETER

Ekonomi
Klubben ska eftersträva en sund ekonomi. Däri ingår bl.a. att koncernens likviditet och soliditet ska vara tillräckliga för att klara oförutsedda bortfall av rörliga intäkter och visst mått av oplanerade kostnadsökningar under verksamhetsåret.
GK:s årliga intäkter ska täcka kostnaderna för de idrottsliga och ideella verksamheter som medlemmarna beslutar om och för GK:s andel av koncernens administration.
Investeringar större än sammanlagda värdet av årets avskrivningar och eventuellt överskott i verksamheten ska finansieras med medlemslån eller med banklån. Medlemslån inbetalas av ny medlem vid inträde i klubben med belopp som bestäms fortlöpande. I den mån större investering kräver ökade medlemslån ska alla medlemmar solidariskt tillskjuta extra lånebelopp. Inbetalda lån ska återbetalas med samma belopp vid utträde oavsett inflation och eventuell värdetillväxt i klubbens anläggningar.
De årliga avgifterna till AB, spelrättsavgifterna, ska bilda den ekonomiska basen för banornas och fastigheternas skötsel och för AB:s del av koncernens administration medan greenfee- och reklamintäkter ska ses som viktiga kompletterande intäkter.
För medlemmarna ska olika spelrättsavgifter tillämpas för generell och för begränsad spelrätt. Prisrelationen mellan de olika spelrätterna ska sättas så att den dels upplevs som rättvis med hänsyn till tillgängligheten till banorna och dels verkar utjämnande på belastningen på klubbens banor över tid. Medlem ska ha rätt att inför varje ny säsong välja vilken spelrätt vederbörande vill ha.
En väl fungerande restaurangverksamhet är vid sidan av välskötta och spännande golfbanor en viktig faktor för klubbens attraktionskraft på medlemmar och gäster. Restaurangbolaget ska eftersträva att klara sin egen ekonomi genom att erbjuda sina gäster ett attraktivt och prisvärt utbud av mat och dryck i trivsam miljö. Genom olika rabatterbjudanden gynnas klubbmedlemmar och stamgäster.

Alkohol- och drogpolicy
Viksjö Golfklubb tillämpar SGF:s policy om alkohol, punkt 2.11.1 i Spel och tävlingshandboken 2012-2015 och policy om droger, punkt 2.11.2 i samma publikation.

Det accepteras inte att en spelare konsumerar alkolholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på en golfklubbs övningsområde. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak
När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot klubbens policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning.
Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras.
Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 33-7 kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot Etiketten diskvalificeras av tävlingsledningen.

Miljöpolicy 
ViGK ska ta ansvar för miljön genom att se miljöhänsyn som en viktig och naturlig del i alla klubbens verksamheter. Detta sker bl.a. genom att uppfylla relevanta miljökrav, sköta golfbanan på ett miljöanpassat och resursbesparande sätt, väga in miljöpåverkan i valet mellan olika produkter och tjänster, utbilda personalen och engagera medlemmarna i miljöfrågor samt fortlöpande förbättra och följa upp miljöarbetet.

Medlemmar
Tydliga regler ska finnas för inval av nya medlemmar bland köande för medlemskap. Klubbens karaktär av familjeklubb främjas genom att anhöriga till medlemmar ges visst företräde i köerna till spelrätt. Detta förväntas underlätta rekrytering av ledare för juniorverksamheten. Golfförbundets mål beträffande andelen juniorer, d.v.s. 20 % av antalet aktiva medlemmar i klubben, ska eftersträvas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att attrahera flickjuniorer. Intagning med förtur av lovande juniorer i medlemskön ska kunna ske i begränsad utsträckning. Aktiv värvning av elitspelare ska inte förekomma.
För att hålla belastningen på klubbens banor inom godtagbara gränser ska antalet medlemmar med spelrätt begränsas. Härvid inkluderas inte medlemmar med spelkategori greenfeespel.

Medlemsvård
Aktiviteter som främjar klubbandan ska uppmuntras. Intresse för ideella insatser för föreningen ska främjas och tillvaratas.

Personal
Personal som är antals- och utbildningsmässigt anpassad till klubbens och bolagens verksamheter är en förutsättning för att uppnå klubbens mål. Nyanställningar är ett långsiktigt investeringsbeslut. Vid nyrekrytering ska såväl långsiktiga behov som bedömd förmåga att bära personalkostnaden beaktas.
Klubbens ledning ska säkerställa att arbetslokaler och personalutrymmen är väl utformade och fortlöpande uppmärksamma de krav på arbetsmiljö som arbetsmiljölagen stipulerar. Personalens säkerhet och hälsa ska alltid beaktas. Personalen ska fortlöpande hållas väl informerad om klubbens verksamhetsmål. Personalen ska beredas möjligheter till förkovran i yrket. Utvecklingssamtal med fast anställd personal ska genomföras regelbundet med syfte att tillvarata erfarenheter och synpunkter.
Klubben ska verka för upprätthållande av goda relationer såväl mellan de anställda som mellan anställda och klubbens medlemmar och gäster.

GOLFBANORNA

Mål för banorna
18-hålsbanan ska kunna ge en positiv golfupplevelse åt alla kategorier av spelare och samtidigt en fin naturupplevelse. Säkerhet för spelare, banarbetare och allmänhet är av största vikt. 18-hålsbanan ska vara öppen för spel i den utsträckning som bevarandet av bra bankondition på kort och lång sikt medger. Detta kan innebära att banan stängs vintertid samt kortvarigt vid svåra väderförhållanden och för mer samlade skötselåtgärder.
9-hålsbanan ska ge en sådan golfupplevelse att den lockar till spel både bland nybörjare och mer erfarna spelare och därmed bidrar till klubbens ekonomi. Ambitionen är att 9-hålsbanan ska vara tillgänglig för spel hela året såvida den inte är snötäckt.

Mål för banskötseln
Banorna är klubbens viktigaste tillgång. Banskötseln har därför hög prioritet. Maskinparken ska vara anpassad för att underlätta rationellt arbete för en hög finish. 18-hålsbanan ska hållas i sådan kondition att den med måttliga extra åtgärder kan uppfylla kraven för att kunna arrangera större tävlingar.

Banornas utveckling
En långsiktig plan för banornas utveckling ska finnas. Ledord för banutvecklingen ska vara: säkerhet, kondition/miljö, golfupplevelse och naturupplevelse. Den långsiktiga planen ska innehålla en detaljerad beskrivning av de förbättringar av banan som bör göras enligt ledorden. Planen ska fortlöpande revideras och hållas aktuell. Alla åtgärder som vidtas på banorna ska rymmas inom planen. Förbättringsarbeten enligt plan bör om möjligt förläggas till icke golfsäsong (höst/vinter) för att minimera påverkan på spel och normalt banunderhåll.

RESURSER FÖR GOLFTRÄNING

Tränare
Ett bra tränarteam ska finnas vid klubben och vara tillgängligt för alla medlemmar som önskar utveckla sitt golfspel. Medlemmarna ska stimuleras till träning efter egna förutsättningar.

Drivingrange
En väl arrangerad drivingrange ska finnas och ha hög tillgänglighet. Utslagsplatserna ska ha en för användare, tränare och kringboende säker utformning och placering. Väl synliga målområden ska finnas med varierande avstånd. Övningsbollarna ska vara av god kvalité. Modern teknisk utrustning – svingstudio – bör finnas.

Närspelsområden
Områden ska finnas för övning av närspel, bunkerslag och puttning. Löpande

KLUBBHUSET OCH KLUBBENS ÖVRIGA BYGGNADER

Klubbhus och närområden ska hållas fräscha. Byggnader som tillhör klubben ska underhållas och fortlöpande anpassas till nya krav och behov. En långsiktig plan för fastigheternas underhåll ska finnas och fortlöpande revideras.
En väl fungerande restaurang- och kioskverksamhet ska upprätthållas där nära samarbete sker mellan restaurang- och klubbledning. Klubbhuset ska vara tillgängligt för medlemmarna året om.

REKLAM

Reklam- och sponsorverksamhet ska förstärka klubbens ekonomi.

ADMINISTRATION

Shopen ska under spelsäsongen vara öppen dagtid för service till medlemmar och gäster. Datastödet för klubbens administration ska i allt väsentligt följa Golfförbundets riktlinjer.

GOLFSPELET, TÄVLINGAR OCH HANDICAPBEVAKNING

Sällskapsspel
Möjlighet till sällskapsspel där medlemmar spelar med varandra och med gäster efter eget val är den viktigaste attraktionskraften i vår golfklubb. Lottade tävlingar ska därför organiseras i omfattning som lämnar ett betydande utrymme för sällskapsspel. Strävan ska vara att hålla en lördag eller söndag per veckoslut fri från organiserade tävlingar. Rätten att välja spelsällskap ska begränsas i så måtto att shopen har rätt att fylla på till fyrbollar vid kö för spel.

Tävlingar 
Klubben ska anordna handicaptävlingar varav flertalet också är öppna för gäster. Ett balanserat utbud av helgtävlingar ska arrangeras i syfte att stimulera till tävlingsidrott, främja kontakten mellan olika medlemskategorier och underlätta för nya medlemmar att komma in i gemenskapen. Kategoritävlingar förläggs i första hand till vardagar.
Scratchtävlingar ska främst organiseras i form av klubbmästerskap men scratchpriser bör även utgå i samband med handicaptävlingar i syfte att premiera den bästa idrottsprestationen.
Tillgången till tävlingsledare och klubbdomare för tävlingar ska säkerställas genom att rekrytera och utbilda sådana.

Serietävlingar på distriktsnivå
Klubben ska delta i lagtävlingar för olika ålderskategorier inom distriktet. Målet är minst ett lag och max tre lag i varje kategori. Realistiska mål för varje lag sätts årligen med hänsyn till spelarresurser inom varje kategori. Uttagning till lag ska baseras på vederbörande spelares dokumenterade spelstandard, visat intresse och förmågan att bidra till laganda. Lagdeltagare ska stimuleras att träna för bästa möjliga placering.

Juniorverksamhet
Omhändertagande och utveckling av knattar och juniorer är en viktig idrottslig uppgift för klubben. Juniorverksamheten ska vara bas för elitverksamheten och serielagens uppbyggnad men samtidigt innehålla breddsatsning som innebär att alla juniormedlemmar kan känna trivsel och klubbtillhörighet oavsett egen spelstyrka. Klubben ska ge verksamheten ekonomiskt stöd samt utrymme i tränings- och tävlingsverksamheten. Deltagande i tävlingar även utanför den egna klubben ska uppmuntras.

Elitverksamhet
Med elitverksamhet avses här verksamhet som utövas av medlemmar kvalificerade att delta i klubbens representationslag för damer och herrar samt i förekommande fall därutöver på nationella eller internationella elittourer, men inte på s.k. kategoritourer.
Att utveckla elitspelare bland klubbens juniorer ska vara en viktig uppgift.
Kostnader för deltagande i spel med klubbens representationslag ska täckas av klubben. Klubben ska även lämna bidrag till träningstid med klubbens tränare. Elitspelare kan av styrelsen befrias från medlemsavgift och spelrättsavgift på förslag från elitsektionen. Som motprestation ska de då representera klubben vid lagtävling som inte kolliderar med deras eventuella deltagande i tävling på internationell tour. Ekonomiskt stöd till individuella spelares deltagande i tourspel ska kunna förekomma. Omfattning och belopp anpassas med hänsyn till hur stora medel som inflyter från sponsorer. Krav på motprestationer från spelare som uppbär stöd från klubben regleras i individuella avtal.
Vilka spelare som utsetts att ingå i elitgrupp ska tillkännages i klubbens informationskanaler (se avsnittet Information).

Bevakning av handicap m.m.
Klubben ska bevaka medlemmarnas handicap genom årlig revision och särskilda revisioner då så påkallas.

INFORMATION

Klubben ska vinnlägga sig om ett gott förhållande till myndigheter, press och närboende genom att lämna information till dessa om händelser och förhållanden av vikt.
Klubbens viktigaste kanaler för extern och intern information är hemsidan och det elektroniska nyhetsbrevet. Hemsidan ska vara klubbens mest kompletta informationskälla och den naturliga vägen att söka information om klubbens verksamhet. Där ska finnas både allmän information och information riktad till enbart medlemmar, vilken blir tillgänglig genom inloggning med lösenord. Förslag och synpunkter om klubbens verksamhet kan lämnas elektroniskt via hemsidans medlemssidor. I klubbhuset anslås dessutom information på anslagstavlorna.
Elektroniskt nyhetsbrev sammanställs då viktiga nyheter föreligger. Det läggs ut på hemsidan samt distribueras till medlemmar via e-post på adress som finns i medlemsregistret i GIT. Papperskopia av utgivna nyhetsbrev ska kunna hämtas i kansliet.
Information om klubblags och enskilda medlemmars uppnådda resultat i tävlingsverksamheten ska särskilt uppmärksammas. Viktiga tävlingar där klubben är representerad ska förhandsannonseras så att de medlemmar som så önskar kan följa dem på plats eller via resultatrapportering.