Stadgar

Stadgar för Viksjö Golfklubb som är en ideell förening stiftad den 4 februari 1969 och med hemort i Järfälla. Reviderade och fastställda av höstmötet 2014.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att;

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett etnisk ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
  (Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Viksjö Golfklubb, nedan kallad Klubben, har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.
Klubben skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning
Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i Klubben som medlemmar.

3 § Tillhörighet m.m.
Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör Stockholms Golfdistriktsförbund (GDF) samt Stockholms Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF eller DF styrelse är Klubben skyldig att ställa Klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ 
Klubbens beslutande organ är Vår- och Höstmöte, Extra möte och styrelse.

5 § Firmateckning 
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t. o. m. 31 december.

7 § Stadgetolkning 
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande Vår- eller Höstmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Vår- eller Höstmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av klubbens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § Upplösning av klubben
För upplösning av Klubben krävs beslut av Höstmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av Klubben skall anges att Klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och Höstmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § Förfogande över klubbens tillgångar
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta klubbens fasta egendom ska fattas av höstmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Höstmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

KLUBBENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av Klubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
Genom beslut av Vår- eller Höstmöte kan, efter förslag av styrelsen, person kallas till hedersmedlem i Klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till Klubben.

11 § Utträde 
Medlem som vill utträda ur Klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot Klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att denne mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur Klubben.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur Klubben av annan anledning än att han motarbetat Klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.
Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i Klubben;

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om Klubbens verksamhet,
 • skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
 • har efter utträde ur Klubben rätt till återbetalning av lån till Klubben så snart styrelsen finner detta möjligt dock, senast ett år efter utträdet,
 • skall följa Klubbens stadgar och de beslut som fattats av Klubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av Höstmötet,
 • skall bistå Klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av Höstmötet,
 • har inte rätt till del av Klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Klubben.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Medlem har rätt att delta i Klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte Klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

VÅR- OCH HÖSTMÖTE SAMT EXTRA MÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse
Vår- och Höstmötet är Klubbens högsta beslutande organ.

Vårmöte hålls före maj månads utgång. Höstmöte hålls före november månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.
Kallelse med förslag till föredragningslista för Vår- respektive Höstmöte skall senast två veckor före respektive möte tillsändas medlemmarna via e-post på adress som finns i medlemsregistret i GIT samt anslås på klubbens hemsida och anslagstavla.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, övergripande verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall, senast en vecka före Vår- resp. Höstmöte, i tillämpliga delar enl. 21 § finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på respektive möte.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av vår- och höstmöte 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av Vår- och Höstmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars för Vårmötet och den 30 september för Höstmötet. Styrelsen skall till Vår- respektive Höstmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt 
Rösträtt på Vår- och Höstmötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot Klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar.
Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § Beslutsförhet
Vår- och Höstmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 § och 9 § avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet
Valbar till Klubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i Klubben.
Arbetstagare inom Klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i Klubben.
Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.
Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer, sektioner och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika ådersgrupper finns representerade.
För valbarhet till Klubbens styrelse, revisor och revisorssuppleant krävs att personen är föreslagen till kandidat och ingår i den förteckning över kandidater som ska upprättas enligt 23 §.

21 § Ärenden vid vår- och höstmöte
Vid Vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor, information och diskussion.
  Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Vid Höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av övergripande verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Val av:
  a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år,
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
  c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  d. två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta,
  e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor, information och diskussion.
  Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § Extra möte
Styrelsen får kalla medlemmarna till Extra möte.
Styrelsen ska kalla till Extra möte om

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför aytt styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om Extra möte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet ska hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före Extra möte tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på Klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid Extra möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, beslutförhet och omröstning på Extra möte gäller vad som sägs i §§ 17, 18 och 19.

VALBEREDNING

23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter och väljs av Höstmötet.
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen ska senast den 1 september meddela medlemmarna vilkas mandat till uppdrag i styrelsen, revisor och revisorssuppleant som utgår med arbetsåret, om några avsägelser föreligger samt begära förslag till kandidater för nyval den kommande valperioden. Kandidater vilkas mandattid utgår och som meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval behöver inte föreslås. Alla förslag ska framföras skriftligen och vara valberedningen tillhanda senast den 30 september.
Valberedningen skall senast fyra veckor före Höstmötet till styrelsen överlämna sitt förslag. Valberedningen ska även meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits i rätt tid av medlemmar, och där personen i fråga kvarstår som kandidat. Valberedningens förslag samt en förteckning över samtliga föreslagna kandidater, som kvarstår i den rollen, ska skickas med handlingarna till Höstmötet.

REVISION

24 § Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning granska styrelsens arbete för det senaste räkenskapsåret.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Klubbens räkenskaper, Vår-/Höstmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före Vårmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före Vårmötet.
Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

STYRELSE

25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och högst 12 övriga ledamöter samt högst 4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av Höstmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av Höstmötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. nästföljande Höstmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

26 § Åligganden 
När Vår- eller Höstmöte inte är samlat är styrelsen Klubbens beslutande organ och ansvarar för Klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för överordnade och dessa stadgar svara för Klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att Klubben följer gällande lagar och bindande regler,
 • verkställa av Vår-/Höst-/Extra möte fattade beslut inom ramen för av Höstmötet fastställd budget,
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom Klubben,
 • ansvara för och förvalta Klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed,
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
 • förbereda Vår- och Höstmöte.

Ordföranden är Klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i löpande paragrafer.

28 § Överlämnande av beslutanderätten
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i Klubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

(Stadgarna är godkända av SGF i april 2005).