Klubbens historia

De första spåren av bebyggelse på den mark, där golfbanan nu ligger, finner vi redan i slutet av yngre stenåldern dvs 4200-2800 f Kr.

Omkring 2000 f Kr låg strandlinjen ungefär tjugo meter högre än den gör idag och Stockholmstrakten utgjordes av ett skärgårdslandskap med öar, kobbar och skär. Följer man 20-meterskurvan på kartan finner man den dalsänka, som golfbanan ligger i, vilken då bör ha varit en grund havsvik med ett smalare sund åt norr.

På den norra udden av den låga åsen vid Krusbacka (bakom green på hål 14 och i höjd med röd tee på hål 18) finns en runristning från 1000-talet. Ristningen är väl bevarad och lär vara en av Järfällas vackraste runristningar. Framför hällen flyter den s k Barkarbyån, som står i förbindelse med Bällstaån, vilken i sin tur mynnar ut i Ulvsundaviken. På vikingatiden är det tänkbart att ristningen kunde ses av de som färdades på ån.

Viksjö Golfklubb ligger på gammal jordbruksmark, som ursprungligen tillhörde Fjällen och Skylsta. Området var betesmark med fäbodar innan det på 1600-talet blev varaktigt bebott och bebyggd med ett torp.

Fjällen beboddes 1653 av Pedher, vilken uppgavs i mantalslängden vara soldat och senare smed. Fjällen eller Smedstorpet, som det även kallades, tillhörde Hjulsta mellan åren 1660 och 1668.

Fjällens gård hade därefter en mängd olika ägare. 1921 övertog Viksjö AB, ett dotterföretag till Fastighets AB Hufvudstaden, gården. Viksjö AB drev jordbruk med en rättare boende på Fjällen. Där bodde även en trädgårdsmästare, som drev trädgården på Fjällen i sambruk med Viksjö trädgårdar. Under åren 1955-1966 drevs även ett stuteri på Fjällens Gård.

I juli 1963 köpte SIAB området Viksjö Gård där det då fanns en planerad 18-håls golfbana av internationell klass. Håkan Birke Sr, en av SIABs grundare och dåvarande tekniske direktören och förvaltningschefen Frank Ahlford tog sig an utbyggnaden av golfbanan. 1966 var drivingrangen färdigställd och i augusti 1970, kunde man spela de första nio hålen. Utan eldsjälarna Birke och Ahlford hade Viksjö golfbana säkert inte varit, vad den är idag.

Golfklubben tog över Fjällens Gård (klubbhuset) 1969 och sedan 1972 äger klubben även de angränsande fastigheterna runt klubbhuset.

Klubbhuset ombyggdes och stod klart 1 maj 1993. 1995 påbörjades byggandet av en 9-håls golfbana efter ritningsförslag av banarkitekt Sune Linde. Banan var spelklar efter ett par år. Golfbanans mark som tidigare arrenderats, köptes av klubben den 16 december 1997 av NCC Fastighet AB.