Lokala bestämmelser

Klubbstyrelsen har det yttersta ansvaret för ordningen på hela golfbaneanläggningen. Styrelsens arbetsutskott (AU) dvs. ordförande, sekreterare och skattmästare handlägger förekommande fall av ohörsamhet mot golfens etikettregler, anmälningar kring uppträdande och regelbrott.

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY
Viksjö Golfklubb tillämpar SGF:s policy om alkohol i Spel och tävlingshandboken och policy om droger i samma publikation.

Det accepteras inte att en spelare konsumerar alkolholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på en golfklubbs övningsområde. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak
När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot klubbens policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning.

Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 33-7 kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot Etiketten diskvalificeras av tävlingsledningen.

ANSVARIG I BOLLEN
Vid tävling och sällskapsspel ansvarar i varje boll den spelare som har lägst spelhandicap, för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för att förhindra långsamt spel.

BAGVAGNAR
Bagvagnar får inte dras på tee eller mellan green och greenbunker.

BARNVAGNAR
På grund av olycksriskerna är barnvagnar icke tillåtna på banorna. Små barn bör av samma skäl icke medföras vid spel.

BILPARKERING
All parkering hänvisas till den stora P-platsen. Parkering på tillfartsvägar till klubbhuset är tillåten endast vid i- och urlastning. Enda undantaget är styrelse och personal som har särskilt anvisade platser. Missbruk kan leda till disciplinär åtgärd.

BOLLPLOCKNING
Bollplockning i dammar och diken, i annat syfte än att leta egen eller annans "boll i spel", är förbjudet p.g.a. olycksrisken.

BRYTA IN PÅ HÅL
Det är förbjudet att, på 18-hålsbanan, påbörja spel på hål 10 om spelare har passerat fairwaykullen på hål 9. Det är däremot tillåtet att överta plats av parti som går av efter nio hål om bakomvarande parti ej störs.

BUNKERKRATTOR
Bunkerkrattor ska ligga i bunkern med skaftet i spellinjen.

HASARDSPEL
SGFs förbundsstyrelse har beslutat att vadslagning är en angelägenhet för enskilda och att organiserad vadslagning ej får förekomma. Spelare får bara göra insatser på sig själv eller sitt lag. Vid vadslagning bör insatsen maximeras och bör ej överstiga anmälnings-avgiften till tävlingen. Vinsten vid vadslagning får ej överstiga 4.000 kr. Klubbstyrelsen instämmer i detta beslut.

HUNDAR
Hund får inte medföras på banan vid deltagande i klubbens lottade tävlingar.

Det är högst olämpligt att medföra hund även vid sällskapsspel. Skulle trots detta hund medföras måste denna vara kopplad och tyst så att den inte stör andra spelare på banan.

För att skydda allergiker är det förbjudet att medföra hundar eller andra husdjur i klubbhuset.

KLÄDSEL - BAR ÖVERKROPP
Styrelsen har bestämt att till kategorin olämplig klädsel hör: träningsoverall, gymnastikbyxor, solliv, bikini eller badbyxor. Givetvis gäller totalt spelförbud med bar överkropp.

PAUS EFTER 9 HÅL
Vid både sällskaps- och tävlingsspel gäller att spelare efter 9 spelade hål äger rätt till en paus i högst 10 minuter för intagande av förfriskningar vid kiosken/restaurangen. 

Avbryts spelet på 18-hålsbanan efter 9 hål för längre kaffepaus, lunch eller liknande har partiet förlorat sin rätt att fortsätta 18-hålsrundan. För start på hål 10 gäller då samma regler som att bryta in på hål, se ovan.

PUTTA UTAN UPPEHÅLL
För att snabba upp spelet på greenen skall varje spelare putta utan tidsödande markeringar. Det innebär att spelare som börjat putta fortsätter tills bollen är i hål eller tas upp utan att markera däremellan. Bestämmelsen avser tränings- och sällskapsspel. Kontinuerlig puttning rekommenderas även vid tävlingsspel.

PUTTINGGREEN
Spel på puttinggreen invid klubbhuset är enbart tillåtet för klubbens medlemmar och gästande spelare. Det är tillåtet att öva låga chippar och då endast om övriga spelare ej störs. Spelare som puttar har företräde. 

SAMMA RÄTT
2-, 3- och 4-bollar har samma rätt på både 18- och 9-hålsbanan. Dock ska långsammare partier släppa igenom snabbare partier om det långsamma partiet har ett tomt hål framför sig. Vid hög belastning rekommenderas 4-bollar.

SMÅ BARN
Av säkerhetsskäl är det viktigt att föräldrar eller den som medför småbarn till klubben inte lämnar dem utan uppsikt. Observera att olycksfallsrisken vid driving range, övningsområden och banorna är stor.

Av säkerhetsskäl får barnvagn inte medföras vid spel på banorna.

SPEL MED EN BAG
Vid tränings- och sällskapsspel skall varje spelare ha en egen bag. Vid tävlingsspel gäller andra regler.

SÄKER GOLF
Banpersonal har ALLTID företräde. Om banarbetare eller spelare befinner sig i riskzonen skall ömsesidigt klartecken inväntas innan slag får göras. Klartecken ges med tydligt uppsträckt arm. Vid utslag från tee gäller klartecknet för samtliga från samma tee.

Spela aldrig bollen förrän maskin har passerat helt eller provsvinga aldrig i riktning mot banarbetare eller spelare.

Spela aldrig bollen mot en green utan flaggstång.

Håll alltid uppsikt mot den som skall slå och mot övriga spelare om det föreligger risk för att någon kan träffas.

På grund av olycksrisken är det förbjudet att slå över fairwaykullen på hål 1, 9 och 10 på 18-hålsbanan utan forecaddie. Det är också förbjudet att slå mot green på hål 2 på 9-hålsbanan innan spelare förvissat sig om att framförvarande parti är utom räckhåll!

TEMPO
Varje spelare skall sträva efter att hålla ett högt tempo på banorna då belastningen är hög. Titta alltid i backspegeln och släpp igenom snabbare partier om det är ett tomt hål framför. Spelare som önskar spela långsamt, eller ta god tid på sig, rekommenderas välja mindre attraktiva starttider. 

Maxtiden för en 4-boll på 18-hålsbanan är 4 tim. 30 min och på 9-hålsbanan 1 tim. 45 min.

TJUVSPEL
Det är förbjudet att spela på banorna utan spelrätt. Gästande spelare ska betala greenfee innan start. Spelare som ertappas utan att ha betalt greenfee bestraffas med dubbel greenfee och händelsen rapporteras till spelarens hemmaklubb.