Lokala regler

Nedan kan du läsa våra lokala regler, godkända 2017-05-18

18-hålsbanan

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.
Mark under arbete (Regel 25-1)
 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Myrstackar
 5. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
 6. Jordfasta berg och stenar i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippt till samma höjd som fairway eller lägre.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
 1. Stenar i bunkrar.
Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Oflyttbara hindrande föremål nära green (Regel 24-2)

Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (t.ex. sprinklerlock) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett oflyttbart hindrande föremål på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. 

Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. 

Bollen får rengöras när den lyfts. 

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

9-hålsbanan

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.
 2. Sidovattenhinder vid green med droppzon. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret på green vid hål 2 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen till vänster om greenen även om denna droppzon är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret.

Mark under arbete (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Myrstackar
 5. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
 6. Jordfasta berg och stenar i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag