Hyra golfbil

Viksjö Golfklubb har 9 st golfbilar för uthyrning. Bokning av golfbil görs lämpligen i samband med bokning av starttid. Vi kan inte garantera att tillgång till hyrbil finns vid varje enskilt bokningstillfälle. Körkort för personbil (behörighet B) krävs för att få köra golfbil.

Prislista hyra av golfbil för 18 hål
1 speltillfälle 400 kr
1 speltillfälle med tillstånd av hemmaklubb/läkarintyg 200 kr
Rabattkort för fyra speltillfällen 600 kr*

Prislista hyra av golfbil för 9 hål
1 speltillfälle 200 kr
1 speltillfälle med tillstånd av hemmaklubb/läkarintyg 100 kr
Rabattkort för fyra speltillfällen 300 kr*

*Rabattkort säljs endast till spelare med tillstånd av hemmaklubb/läkarintyg.

För att få köra egen golfbil krävs tillstånd av hemmaklubb/läkarintyg. Bilen skall vara eldriven och ha godkända registreringsskyltar.

Vid tävling med stor efterfrågan att hyra golfbil äger tävlingsledning rätt att placera två spelare i samma startgrupp för att dela golfbil. Finns det däremot outhyrda golfbilar kvar efter lottning kan en spelare nyttja en golfbil för eget bruk.

1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil eller terrängkörkort krävs. Beträffande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning.
 
2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.
 
3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelare på anläggningen.
 
4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyrespersonen ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrespersonen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrespersonen är skyldig, att snarast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och Viksjö GK skall efter sådan underrättelse meddela hyrespersonen vilka åtgärder som skall vidtagas.
 
5. Viksjö GK ansvar vid driftstopp eller skada
Viksjö GK svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrespersonen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
 
6. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyrespersonen som Viksjö GK att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.
 
7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, tömmas på skräp och sättas på laddning av hyrespersonen samt nycklar återlämnas till Viksjö GK.
 
8. Antal personer i golfbilen
Golfbilen är avsedd endast för 2 personer samtidigt.
 
9. Viksjö GK hävningsrätt
Om dessa villkor ej uppfylls hävs avtalet och golfbilen tas i retur samt hyrespersonen debiteras med 300 kr.