Lättnadssituationer med eller utan plikt

Generellt gäller att när bollen har hamnat i någon del av banans layout, dvs som avsiktligt finns på banan för att styra spelet eller skapa svårigheter, får du betala ett slags plikt om du inte väljer att spela bollen som den ligger.

Detsamma gäller för en ospelbar boll. Ett slags plikt kostar det också om hela bollen hamnat utanför banan (Out of Bounds), men då måste du spela en ny boll från den plats du slog ditt föregående slag.

Däremot får du lättnad utan plikt när bollen ligger i eller berör något som är tillverkat eller i något tillfälligt förhållande på banan. Samma gäller om din stans eller avsedda sving störs av olägenheten.

Men observera att du inte får lättnad utan plikt för tillverkade föremål som är utanför Out-gränsen, inkl pinnar som markerar gränsen för Out of Bounds.

Lättnad med ett slags plikt

Vatten- eller sidovattenhinder (Regel 26). Det måste vara känt eller så gott som säkert att bollen hamnat i ett vattenhinder för att du skall få ta lättnad enligt denna regel. Om inte, så finns det bara ett alternativ att undgå att bli diskvalificerad, och det är att med ett slags plikt spela en ny boll så nära som möjligt från den plats där föregående slag spelades.

Lättnad från ett vattenhinder (gula markeringar) får endast tas genom att spela från föregående plats eller droppa och spela en boll på flagglinjen bakom vattenhindret (= förlängningen från hålet genom punkten där bollen sist skar vattenhindersgränsen). Om du väljer ”flagglinje-alternativet” bestämmer du själv hur långt tillbaka du ska gå.

För boll i sidovattenhinder (röda markeringar) finns dessutom alternativet att droppa inom två klubblängder från den punkt där bollen sist skar gränsen till hindret. Denna punkt bör markeras innan du droppar. Du får också droppa inom två klubblängder från en motsvarande punkt på andra sidan av hindret som är lika långt från hålet.

Vid droppningen får bollen rulla två klubblängder mätt från den punkt där den landade, men inte närmare hål än den punkt där den sist skar gränsen för hindret.

När bollen ligger i ett vatten- eller sidovattenhinder får du inte förklara bollen ospelbar och inte heller ta lättnad för något annat förhållande i hindret. Det är alltid Regel 26 som gäller.

Bunker (Regel 13-4). Du får förklara bollen ospelbar och med ett slags plikt droppa på flagglinjen eller inom två klubblängder i bunkern. Väljer du att spela utanför bunkern, finns endast alternativet att med ett slags plikt spela så nära som möjligt från den plats där föregående slag spelades.

Om din boll är i en bunker och ligger i eller berör ett onormalt markförhållande (vanligtvis vatten) eller oflyttbart hindrande föremål, får du ta lättnad utan plikt. Du måste dock droppa i och spela från bunkern. Samma gäller om din stans eller avsedda sving störs av olägenheten. Här har du dock alternativet att med ett slags plikt droppa på flagglinjen utanför bunkern, vilket du inte har om du förklarar bollen ospelbar i bunkern enligt ovan.

Ospelbar boll (Regel 28). Du får förklara din boll ospelbar var som helst på banan utom i ett vattenhinder. Då har du tre alternativ: 1. Spela bollen så nära som möjligt från föregående plats. 2. Droppa en boll på ”flagglinjen” så långt tillbaka du önskar. 3. Droppa en boll inom två klubblängder från där bollen låg, men inte närmare hål. Bollen får rulla två klubblängder, men inte närmare hål än där den låg.

Lättnad utan plikt

Lösa naturföremål (Regel 23). Varje löst naturföremål får tas bort utom då bollen och det lösa naturföremålet befinner sig i samma hinder. Om bollen rubbas vid borttagandet av ett löst naturföremål ådrar du dig ett slags plikt, såvida det inte sker på green. Bollen skall alltid återplaceras om den rubbats.

Om bollen ligger i ett hinder får du inte vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i samma hinder. Om detta skulle hända ådrar du dig två slags plikt. Undantag: Om din boll i hinder antas vara täckt av lösa naturföremål, får du utan plikt vidröra eller flytta lösa naturföremål för att hitta eller identifiera bollen.

Hindrande föremål (Regel 24). Ett flyttbart hindrande föremål är ett tillverkat föremål som du med rimlig ansträngning kan flytta. Detta får du utan plikt göra var som helst på banan. Det utgår inte heller någon plikt om bollen rubbas vid själva borttagandet. Bollen skall då återplaceras. Exempel på flyttbara hindrande föremål är pinnar som markerar gränsen för vattenhinder eller gränsen för mark under arbete (MUA), burkar, papper etc.

Om ett oflyttbart hindrande föremål stör din boll, stans eller sving får du ta lättnad utan plikt överallt på banan utom i ett vattenhinder. När du tar lättnad måste du droppa inom en klubblängd mätt från närmaste punkt för lättnad (npfl). Bollen får vid droppningen rulla två klubblängder mätt från den punkt där den landade men inte närmare hål än npfl. Om bollen är på green då du tar lättnad, måste bollen placeras på nplf, även om denna punkt är belägen utanför green.

Mark under arbete (MUA), tillfälligt vatten och fel green (Regel 25). När du tar lättnad för något av dessa förhållanden måste du ta fullständig lättnad. Här sker många misstag. Tar du lättnad för tillfälligt vatten kan npfl (= där det inte finns något synligt vatten efter att du tagit din stans) vara mycket långt från den punkt där bollen ligger och inte sällan belägen i ruffen eller i skogen. Du får droppa inom en klubblängd från npfl och bollen får rulla två klubblängder mätt från den punkt där bollen landade vid droppningen. OBS: Tar du lättnad, men inte fullständig lättnad, pliktar du 2 slag för spel från fel plats.

När det är mycket blött på banan, finns det ofta en Tillfällig Lokal Regel som tillåter lägesförbättring. Då kan det många gånger vara bättre att utnyttja den istället för npfl, även om man då måste spela från en plats där det är lite blött.

MUA kan vara markerat med blåvita pinnar, vilket betyder att det är förbjudet att spela därifrån. Detsamma gäller alltid för boll som hamnat på fel green. Spelar du från förbjudet område pliktar du 2 slag och slaget räknas.