Miljöpolicy och Miljöplan

Viksjö Golfklubbs miljöpolicy

Vi tar ansvar för miljön genom att:

  • se miljöarbetet som en viktig och naturlig del av klubbens verksamhet
  • uppfylla relevanta miljökrav
  • sköta golfbanan på ett miljöanpassat och resursbesparande sätt
  • vid inköp väga in miljöpåverkan i valet mellan olika produkter och tjänster
  • utbilda personalen och engagera medlemmarna i miljöfrågor
  • aktivt arbeta för att öka den biologiska mångfalden på golfbanan
  • fortlöpande förbättra och följa upp vårt miljöarbete.
  • verka för ett miljötänkande som genomsyrar klubbens alla verksamhetsområden. Detta inkluderar, förutom själva banan med omgivande natur, även anläggningar och dess drift. Ett väl förankrat miljötänkande har som mål att erbjuda medlemmarna en golfbana som tillgodoser alla krav som kan ställas på en högklassig golfanläggning samtidigt som den ger en rik naturupplevelse i en bevarad kulturmiljö.

Med begreppet naturen avses:
- naturvård (flora och fauna)
- miljöskydd (bl.a. utsläpp i luft och vatten)
- friluftsliv (allemansrätten)
- hushållning med naturresurserna

Vi avser med begreppet vår kulturmiljö:
- att bevara och levandegöra kulturarvet i vår närmiljö

Miljöplan

Svenska Golfförbundet har delat ut miljödiplom sedan 1999. Viksjö GK fick sitt diplom 2004 efter att bl a ha formulerat en miljöpolicy som årsmötet godkänt. Diplomet är ett bra bevis på att klubben har kommit igång med sitt miljöarbete.
 
Viksjö GK jobbar kontinuerligt med sin Miljöplan, som visar på vilket sätt de olika verksamheterna inom golfklubben är delaktiga i miljöarbetet. Handlingsplanen stäms av och fattas beslut om i styrelsen och presenteras på klubbens vårmöte och på hemsidan. Med hjälp av planen kan vi visa kommunen och utomstående vilken positiv tillgång klubben och banan är för människorna och miljön.
 
I miljöplanen redovisas hur arbetet genomförs inom de flesta verksamhetsområden i golfklubben. Arbetet skall präglas av delaktighet som skall ge ökad medvetenhet och föra fram till en attitydförändring inom miljöområdet. En väl genomarbetad miljöplan ger en verksamhet som ytterst är till godo för klubbens medlemmar och därmed underlag för att medlemmarna skall trivas ännu bättre i Viksjö GK.