Bankommittén

Ledamöter:

Per Lundquist, ordförande
Victor Almström, ledamot
Pål Jacobson, ledamot
Mats Öhman, ledamot
Anders Lindberg, adjungerad, Miljögruppen
Urban Nilsson, adjungerad, banchef

Ansvarsområde

 • I samråd med banchef budgetera och anskaffa fordon, maskiner och annan utrustning för angiven verksamhet.
 • Upprätthålla och löpande revidera den långsiktiga planen för golfbanorna.
 • Administrativt ansvar för BK:s ekonomi.
 • Ta del och ansvara för miljögruppens arbete

Övergripande uppgifter

 • Utarbeta och till styrelsen avge budgetförslag för verksamheten inom BK:s ansvarsområde.
 • I anslutning till budgetförslaget föreslå BK:s del i verksamhetsplanen.
 • Hålla sig a’jour med maskinparkens kondition och i anslutning till långtidsplanen utarbeta förslag till erforderliga renoveringar och nyanskaffningar i samarbete med banchefen.
 • Svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.
 • Följa de riktlinjer som är beslutade för golfbanorna, banskötsel, drivingrange och närspelsområden.
 • Tillsammans med banchef ordna städdagar.
 • Hålla fortlöpande kontakt med Golfförbundets och distriktsförbundets bansektioner samt ta del av deras informationer och vidarebefordra dessa till banchefen.
 • Föra minnesanteckningar vid kommitténs möten.
 • Löpande informera medlemmarna om utförda, pågående och förestående arbeten.
 • Till styrelsen överlämna förslag till årsberättelse vad gäller bankommitténs verksamhetsområde.