Organisation

Viksjö Golfklubb koncernen

Viksjö Golfklubb (GK) är en ideell förening och moderbolag i en koncern bestående av GK, dotterbolaget Viksjö Golf AB (Golf AB) och dess dotterbolag Viksjö Golfrestaurang AB (Golfrestaurang AB).

GK äger samliga koncernens anläggningstillgångar och driver i egen regi klubbens ideella verksamhet.

GK hyr ut golfbaneanläggningen, maskinhallen, maskiner, parkeringsplatserna och delar av klubbhuset till Golf AB. GK och Golf AB har avtalat att Golf AB ska sköta banan och upplåta den till GK:s medlemmar, greenfeegäster och till företagsgolf. Golf AB äger även rätt att sälja reklamtjänster på golfanläggningen. De krav på service, tjänster och begränsningar som GK ställer på Golf AB ska dokumenteras och utgöra underlag för den förhandling om hyra som årligen ska ske mellan parterna.

GK hyr ut restaurangen till Golfrestaurang AB, som ska erbjuda sina tjänster till GK:s medlemmar, gästande golfspelare och andra besökande på golfbaneanläggningen. De krav på service, tjänster och begränsningar som GK ställer på Golfrestaurang AB ska dokumenteras och utgöra underlag för den förhandling om hyra som årligen ska ske mellan parterna.

GK hyr ut bostäder till hyresgäster. Hyresavtal ska finnas mellan parterna.

Hur styrs Viksjö Golfklubb koncernen?

GK ska verka i enlighet med klubbens stadgar. Den leds av en styrelse och av en klubbchef. Styrelsen väljs av medlemmarna vid Höstmötet. Klubbchefen utses av styrelsen.

De båda aktiebolagen Golf AB och Golfrestaurang AB ska verka enligt Aktiebolagslagen och respektive AB:s bolagsordning. De leds av en styrelse och en verkställande direktör. Styrelserna utses av bolagsstämmorna i respektive AB och verkställande direktören utses av respektive styrelse.

GK äger samtliga aktier i Golf AB och Golf AB äger samtliga aktier i Golfrestaurang AB. Styrelserna i de båda ägarbolagen utser en representant att företräda aktieägaren vid bolagsstämmorna i respektive bolag.

Medlemmarna i GK får insyn i Golf AB och i Golfrestaurang AB vid Höstmötet genom den koncernbudget som presenteras och den diskussion som förekommer på mötet. Koncernbudgeten består av en sammanställning av de tre koncernbolagens budgetar där interna intäkter och kostnader är eliminerade. Budgetarna ska före Höstmötet vara behandlade och godkända av respektive klubb- och bolagsstyrelser. Om Höstmötet beslutar om ändringar i koncernbudgeten, som kan påverka dotterbolagens budgetar ska nya förhandlingar mellan GK och Golf AB respektive Golfrestaurang AB ske.

Före Vårmötet ska Bolagsstämmorna i Golf AB och Golfrestaurang AB ha fastställt sina årsredovisningar och styrelsen i GK ska ha godkänt årsredovisningen för moderbolaget. i vårmöteshandlingarna redovisas även ett koncernutfall. Vårmötet får på så sätt möjlighet att jämföra koncernens budget och utfall. Vårmötet beslutar om GK:s årsredovisning.

Det är en uppgift för GK:s styrelse att se till att Golf AB och Golfrestaurang AB agerar i enlighet med Höst- och Vårmötenas intentioner. Det sker genom att aktuella frågor diskuteras i styrelsen för GK och att de följs upp med formella beslut i Golf AB respektive Golfrestaurang AB. Omvänt gäller för styrelserna i Golf AB och Golfrestaurang AB att hålla moderbolagets styrelse informerad om sin verksamhet samt att vid behov förankra beslut i moderbolagets styrelse. Detta förfaringssätt underlättas av att klubbchefen och Golf AB:s och Golfrestaurang AB:s verkställande direktörer är en och samma person samt att styrelseledamöterna i Golf AB och Golfrestaurang AB även är ledamöter eller suppleanter i GK:s styrelse.