Vårmöte den 29 maj kl. 18.00

Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset måndagen den 29 maj 2023 kl. 18.00.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. a Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022.
    b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för år 2022.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år 2022.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 års förvaltning.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Övriga frågor.
13. Mötets avslutande.

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning inkl. resultat– och balansräkning samt kommittéernas/sektionernas/gruppernas verksamhetsberättelser finns tillgängliga på klubbens kansli och på klubbens hemsida under rubriken Medlemsidor, Inloggning fr.o.m. måndagen den 22 maj 2023 kl 13.00.

Efter Vårmötet så kommer Banchef Urban Nilsson och Bankommittén berätta hur det har gått med bunkerrenoveringen som påbörjades 28 februari och som är på väg att avslutas. För att kunna förbereda lämplig lokal så vill vi att du anmäler din närvaro via mail till kansliet kansli@viksjogk.se senast den 26 maj kl. 16.00

Ev. frågor på innehållet mottages tacksamt i god tid före vårmötet så att svar hinner förberedas. Kontakta KC Magnus Österlund på tel. 070-858 42 40 eller via e-post: magnus@viksjogk.se

Fler artiklar

Namn Datum
Stor golfrea 2023-10-13
Höstens krögarscramble 2023-10-09
Damernas höstavslutning 2023-10-03
4-Karat 2023-09-20
KM Match & KM Match foursome 2023-09-20