Höstmöte & handlingar

Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (höstmöte)  torsdagen den 24 november 2022 kl. 19.00.
Plats: Klubbhuset på Viksjö Golfklubb

Från kl. 18.30 är alla anmälda välkomna till klubbhuset för fika och mingel!

Föredragningslista
1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

7. Fastställande av övergripande verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 

8. Val av:
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år 
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år
d. två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år 

I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor. 

11. Mötets avslutande.

 

Anmälan till höstmötet den 24 november kl. 19.00 i klubbhuset
För att vi ska veta hur många som kommer och kunna ordna sittplatser till samtliga mötesdeltagare är det obligatorisk anmälan som gäller.

 

Maila eller ring in din anmälan senast den 22 november till: 
Viksjö Golfklubbs kansli, Tel: 580 313 00 • E-post: kansli@viksjogk.se