Bankommittén

Ledamöter:

Per Lundquist, ordförande
Lowe Westlund, ledamot
Victor Almström, ledamot
Pål Jacobson, ledamot
Mats Öhman, ledamot
Urban Nilsson, adjungerad, banchef

Ansvarsområde

 • I samråd med banchef budgetera och anskaffa fordon, maskiner och annan utrustning för angiven verksamhet.

• Upprätthålla och löpande revidera den långsiktiga planen för golfbanorna.

• Administrativt ansvar för BK:s ekonomi.

• Ta del och ansvara för miljögruppens arbete

Övergripande uppgifter

• Utarbeta och till styrelsen avge budgetförslag för verksamheten inom BK:s ansvarsområde.

• I anslutning till budgetförslaget föreslå BK:s del i verksamhetsplanen.

• Hålla sig a’jour med maskinparkens kondition och i anslutning till långtidsplanen utarbeta förslag till erforderliga renoveringar och nyanskaffningar i samarbete med banchefen.

• Svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.

• Följa de riktlinjer som är beslutade för golfbanorna, banskötsel, drivingrange och närspelsområden.

• Tillsammans med banchef ordna städdagar.

• Hålla fortlöpande kontakt med Golfförbundets och distriktsförbundets bansektioner samt ta del av deras informationer och vidarebefordra dessa till banchefen.

• Föra minnesanteckningar vid kommitténs möten.

• Löpande informera medlemmarna om utförda, pågående och förestående arbeten.

• Till styrelsen överlämna förslag till årsberättelse vad gäller bankommitténs verksamhetsområde.